Wednesday, July 13, 2005

ลักษณะขององค์การใฝ่เรียนรู้ Characteristics of LO

อะไรบ้างเกิดขึ้นในองค์การใฝ่เรียนรู้ อะไรทำให้องค์การนี้ต่างจากองค์การอื่น มีนักวิจัยและที่ปรึกษาอธิบายไว้ดังรายการข้างล่างนี้
John Donegan ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาการของ British Petroleum ให้คำแนะนำคุณลักษณะ 4 ประการที่จะทำให้ BP เป็นองค์การใฝ่เรียนรู้
1.ตระหนักว่าองค์การต้องปรับตัวไปกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.ยอมรับบทบาทของบุคลากรในกระบวนการการปรับตัว
3.เอื้ออำนวยการเรียนรู้และการพัฒนาตนของบุคลากรทุกคนในองค์การโดยใช้วัฒนธรรมที่ให้สิทธิอำนาจ (Empowerment) อย่างแท้จริง
4.ใช้พลังผสมผสาน การสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่เกิดมาจากผู้ปฏิบัติงานโดยบรรยากาศแห่งการพัฒนานี้จะเป็นเชื้อเพลิงให้แก่กระบวนการการเปลี่ยนรูปแปลงโฉมขององค์การที่ดำเนินอยู่
Pedler และคณะ (1989) ได้ระบุลักษณะสี่ประการขององค์การใฝ่เรียนรู้ไว้ ว่าองค์การใฝ่เรียนรู้คือองค์การที่
1.มีบรรยากาศที่สมาชิกแต่ละรายได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานทำงานเหนือสมรรถนะของตน มีความริ เริ่มคิดเริ่มทำ ใช้และพัฒนาเชาวน์ปัญญาและตนเองในงาน ที่ซึ่ง
2.ขยายวัฒนธรรมการเรียนรู้ครอบคลุมถึงลูกค้า ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้เสียเด่นๆรายอื่นๆ ในที่ซึ่งเป็นไปได้ โปรแกรมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จบางรายการ มีการทำเวอร์ช็อป ระหว่างผู้ซึ้อ-ผู้ส่งมอบ เชิญลูกค้าเข้าร่วมการฝึกอบรมขององค์การและโปรแกรมการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังต้อง
3.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นแนวเดียวกับนโยบายธุรกิจ เพื่อว่ากระบวนการการเรียนรู้ของแต่ละคนและขององค์การจะได้เป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจ เช่น ใน IBM ที่ซึ่ง CEO มีชื่อเสียงจากคำที่ว่า "ธุรกิจของเราคือการเรียนรู้ เราขายผลพลอยได้ของการเรียนรู้ของเรา" ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
4.กระบวนการเปลี่ยนรูปแปลงโฉมทางองค์การอย่างต่อเนื่องซึ่งถือสายบังเหียนผลของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้เป็นพื้นฐานทางการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากันได้กับสมมุติฐาน เป้าหมาย บรรทัดฐาน และขั้นตอนปฏิบัติอันเป็นแรงขับเคลื่อนเบี้องต้นแก่การชี้ทิศทางให้แก่ตนและไม่เพียงแต่มีปฏิกิริยาต่อแรงกดดันภายนอก
จากข้อเสนอแนะข้างต้น ทำให้บรรยายลักษณะขององค์การใฝ่เรียนรู้ในระดับแตกต่างกัน ในระดับส่วนบุคคล การเน้นหลักอยู่ที่โอกาสการเรียนรู้ พื้นที่เรียนรู้หลักใหญ่ของบุคคลอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับการเปลี่ยนรูปแปลงโฉมทางองค์การที่ซึ่งส่วนบุคคลเป็นส่วนกระทำ หากพูดถึงการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นความสำคัญของสมาชิกทุกคนขององค์การจะต้องได้รับการฝึกอบรม ไม่ว่าจะทำงานระดับใดในองค์การนั้น
ในระดับงานของแต่ละบุคคล การเน้นอยู่ที่ความรับผิดชอบและความมีความหมาย ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ละบุคคลชอบทำสิ่งที่ตนทำได้ดี จึงต้องการทำสิ่งที่มีความหมายที่ตนคุ้นเคย เช่นเพื่อเข้าใจว่าทำไมองค์การจึงใช้การเกื้อหนุนของผู้ปฏิบัติงานในการจัดการกับสภาพแวดล้อมภายนอก องค์การใฝ่เรียนรู้อยู่ค่อนจะให้ความยืดหยุ่นในการจัดรูปงาน มีการสร้างหน้าที่งานใหม่ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่ผสมผสานในการตลาดที่ขยายตัวและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับองค์การ ลักษณะที่สำคัญคือพร้อมเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการตอบสนองต่อสัญญาณภายในพอกับจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดนั้นมีความหมายว่าสามารถขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลให้เผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ มีลักษณะสำคัญสองประการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ขององค์การ หนึ่งคือวัฒนธรรมองค์การที่คนเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง อีกลักษณะหนึ่งคือ ความยืดหยุ่นของโครงสร้างซึ่งยอมให้ทีมข้ามหน้าที่และแผนกมาทำงานพิเศษหรือโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
จาก Bovin, Olle. 1998, p.366-367. Managemen Development. Geneva:International Labour Office,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home